ARTISTS

Tsvetan Uzunov

Trifon Tashev

Sevdalina Kochevska

Rangel Gidikov

Prodan Markov

Nikola Minchev

Nadya Genova

Kolya Stefanov

Iliya Lambov

Zdravka Kantareva

Emil Mirazchiev

Vessela Statkova / Ivan Karev

Venera Smilenova

Valko Chobanov

Scenocosme
(Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt)

---